مدافع ولایت
 
علامه مصباح : مخالفت با ولي فقيه مخالفت با ائمه و بر اساس روايات در حد شرك بالله است.
لینک دوستان
لوگوی همسنگران
طراح قالب
معببر سایبری فندرسک
در ادامه نقد های علمی سید مختار موسوی بر ویژه نامه خاتون یک :

مقوله جذب حداکثری ودفع حداقلی ، یک ایده ونظر راهبردی است که مقام معظم رهبری مدظله العالی ، پس از انتخابات 22 خرداد 88 زمانیکه سران فتنه به فرمان اربابهای غربی خود ، با رمز تقلب در انتخابات ، عملیات فتنه عمیقی را آغاز نموده بودند ؛ برای تقابل با فتنه گران وخنثی کردن توطئه های آنان ، به عنوان یکی از طرح های کلیدی و استراتژیکی نظام ، آن را معرفی  نمودند ؛ وتمامی دستگاههای دولتی و ارگانها ونهاد های وابسته به نظام وفعالان سیاسی وفرهنگی وسایر دلسوزان انقلاب اسلامی وعلاقمندان به جمهوری اسلامی را ، به نصب العین قرار دادن واجرای دقیق آن ترغیب وتشویق ومکلف نمودند .

این طرح مهم واستراتژیکی ، گرچه ازخرداد88 برای اولین بار ، از تریبون عمومی نماز جمعه تهران ، وازبان مقام عظمای ولایت مطرح گردید ، لیکن دارای تاریخچه بسیار قوی بوده واز قدمتی طولانی برخوردارمی باشد .

طرح وایده جذب حداکثری ودفع حداقلی ، حوزه کاربردی یا کاربری بسیط وگسترده ای دارد ، وفقط به حوزه سیاست اختصاص ندارد . امروز با هر رویکرد ودیدگاهی و در هرعرصه ای از فعالیتهای اجتماعی جامعه بشری ، به فرآیند جذب حداکثری ودفع حداقلی نگاه شود ؛ اهمیت وارزش این ایده وطرح استراتژیکی ، همانقدر است که اصل موضوع دارای ارزش وفایده است .

یعنی اگر ایده وطرح جذب حداکثری ودفع حداقلی ، در عرصه اقتصاد و تجارت ، صنعت ، دیانت ، فرهنگ و... مورد توجه قرار بگیرد واجرایی شود ، چون نتیجه پیاده سازی این طرح ؛ در موفقیت وکارایی وراندمان هرچه بیشتر وبهتر پروژه ، تأثیر مستقیم دارد ، بنابراین هرچه چقدر که اصل کار وطرح های مکانیکی وفنی کار وامور اقتصادی وسرمایه گذاری مربوطه ؛ نقش کلیدی وحیاتی دارند ، این طرح  نیز ارزشمند خواهد بود ومی تواند درتسهیل وتسریع در دستیابی به اهداف  پروژه نقش آفرینی داسته باشد .

این ایده راهبردی وطرح استراتژیکی ، بعنوان یک شاخص ورکن اصلی ، از آغاز نهضت اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از مباحث مهم وکلیدیِ امر مدیریت ورهبری واز مهمترین مسائل استراتژیکی انقلاب اسلامی ؛  مورد توجه حضرت امام (ره) بوده وآن بزرگوار ،  مثل هر رهبر سیاسی ومذهبی دیگری ؛ به منظور تسهیل وتسریع در تحقق برنامه ها ودستیابی به اهداف وتعالی انقلاب اسلامی ومقبولیت هرچه بیشتر ، از آن بهره برداری کرده ودر تمام دوران مبارزاتی ورهبری خودشان ، لحظه ای از آن غافل نبوده است .

در زمان زعامت وولایت حضرت امام خامنه ای مدظله العالی ، از همان ابتدا ، تحقق کامل وسالم این ایده که یکی از دغدغه های امام راحل بوده ، جزو اولویتهای اصلی ومؤلفه های کلیدی مدیریتی ورهبری معظم له بوده ، وبه دنبال تحصیل فرصت مناسب بودند تا ، توده مردم وآحاد مسئولین را ، برای هرچه بهتر اجرا نمودن این طرح استراتژیکی وراهبردی وتعالی آن بسیج نمایند . که شرایط ویژه وفضای سیاسی که پس از انتخابات 22 خرداد 88 بر کشور حاکم گردید ، زمینه را برای ابلاغ این مهم ، بعنوان استراتژی جدید نظام در برابر فتنه عمیق 88 فراهم نمود.

جذب حد اکثری ودفع حداقلی  مورد نظر مقام معظم رهبری چگونه باید اجراء شود ؟

بنده معتقدم که این طرح وایده راهبردی ؛ مظلوم وگمنام واقع شده است ؛ وهمین امر باعث شده که هرکس از آن قراعتی داشته باشد وتعریفی ارائه دهد . واین خیلی خطرناک است .

اهمیت وجایگاه استراتژیکی این طرح ، خیلی بیشتر از سایر مسائلی است که ، مجلس شورای اسلامی در آنها ورود پیدا کرده وبرای آنها قانون وضع کرده است .

جای داشت که ، مجلس شورای اسلامی در همان موقع که این طرح ابلاغ شد ،  دخالت میکرد وبرای این طرح بزرگ استراتژیکی ؛ به منظور ایجاد وحدت رویه ویکسان سازی وهمسوسازی در اجراء ؛ دستور العمل وآئین نامه ای به تصویب می رساندوتاکتیک های اجرایی وتکنیک های پیاده سازی برای آن در نظر می گرفت . وحدود وثغور وخط قرمز های آنرا تعیین می کرد . ودربین نهاد های اجرایی ویا در یکی از قوای سه گانه ، یک متولی برای نظارت بر حسن اجرای آن وجلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در نظر می گرفت . که متأسفانه این مهم با غفلت وبی توجهی قوه مقننه ودیگر قوا ، به فراموشی سپرده شد . !!!؟؟؟

عدول از اصول و مبانی ودور زدن خط قرمز ها وعبور از آنها وروی خوش نشان دادن به دشمنان ومدارا با آنها ، وکم رنگ نمودن صبغة دینی ارزشها ، وبرای خوش آیند مخالفینی که در اقلیت هستند ، مطلب نوشتن وسخنرانی کردن ، نه تنها به معنی جذب حداکثری ودفع حداقلی مورد بحث ما نیست ، بلکه هرگز چنین  جذب حدکثری ودفع حداقلی ،  مطلوب نظر مقام معظم رهبری نبوده ونخواهد بود .

متأسفانه ، بارها مشاهده شده که ، خیلی از افراد وگروههایی که بنام جذب حداکثری ودفع حداقلی ، دست به یکسری فعالیتها می زنند ، چون این کارها ، بدون الگوی قانونی وبدون مدیریت اسلامی وانقلابی وبدور از معرفت کافی نسبت به اصل طرح وشیوهایی اجرایی که مورد نظر مقام عظمای ولایت بوده انجام می شود ، خروجی آن ؛ با فلسفه ی طرح ونقطه نظرات مقام معظم رهبری فاصله بسیاری دارد ووگاهاً نتیجه معکوس از آنها دیده می شود .

نمونه بارز اقداماتی که به قول مسئولین وپدیدآورندگان آن ، با هدف ونیت جذب حداکثری ودفع حداقلی انجام شده ولی نتیجه بسیار نامطلوب ومعکوسی داشته است ، ویژه نامه موهن خاتون یک است که در دوهفته گذشته ضمیمه روزنامه ایران منتشر شده ، وداد مراجع اعظام تقلید وعلمای بزرگوار ودلسوزان نظام اسلامی را درآورده وقلب میلیونها انسان مسلمان وآزده ای که به منظور هرچه اسلامی تر شدن جامعه ، به آقای احمدی نژاد رأی داده بودند را جریحه دار نموده است .

کار بدون مطالعه وتحقیق انجام دادن ، ورود افراد غیر متخصص به مسائل تخصصی ، وبدون مشورت وجلب نظر مراجع اعظام تقلید واسلام شناسان خبره ، به امورد دینی پرداختن ،  وبدون توجه به افق های مورد نظر مقام عظمای ولایت کار فرهنگی کردن  ، نتیجه آن می شود ؛  ضد فرهنگ وویژه نامه خاتون یک ، که صد درصد دفع حداکثری وجدب حداقلی داشته است .

اینگونه نباید اندیشیده شود ، چون ممکن است ، اجرای قانون عفاف وحجاب ویا ایستادگی بر اصول وآرمانهای انقلاب اسلامی وتأکید بر فصل الخطاب بودن کلام ولایت فقیه وبقاء وتعالی نظام جمهوری اسلامی مبتنی برحاکمیت ولایت مطلقه فقیه ، منافع گروهی را به خطر بیندازد وآنها را روز به روز نسبت به نظام دورکند ،  پس باید ، نسبت به اصول پذیرفته شده کوتاه بیائیم واز آنها عدول کنیم . اسم این کار خیانت است وبا هر هدف ونیتی که انجام شود فرقی نمی کند ، خیانت خیانت است .

باید کار فرهنگی شود ، باید روی مخالفان کار فکری وفرهنگی شود ، تا آنها متوجه اشتباهات خود شوند ، باید کاری کنیم که آنها جذب انقلاب اسلامی وولایت فقیه شوند ، واز مخالف به موافق تبدیل شوند ؛ نه اینکه ما خودمان را به رنگ آنها درآوریم .

 امیدوارم این یاد داشت که با هدف کنترل استراتژیکی طرح جذب حداکثری ودفع حداقلی نگارش یافته ، توانسته باشد ، هرچند قلیل واندک ، خطرات بی توجهی به این مهم را به مردم ومسئولین محترم یاد آوری کرده باشد . والسلام .

 سید مختار موسوی


[ سه شنبه یکم شهریور ۱۳۹۰ ] [ 11:43 ] [ سید مختار موسوی ]

درباره وبلاگ

اینجانب سید مختار موسوی از شهرستان بهبهان. تصمیم گرفتم با توکل به خداوند سبحان ، در کنار کارهای پژوهشی وتالیفی وهمکاری با جراید رسمی ونشریات ارزشی وولایتمدار سراسری واستانی همچون هفته نامه های : پرتوسخن ، یالثارات الحسین ، شما ، رسانه جنوب خوزستان وروزنامه رسالت ، در عرصه وبلاگ نویسی نیز ، در زمینه نشر معارف اسلامی ودفاع از اسلام ناب محمدی وانقلاب اسلامی واصل ولایت ، که بنده براین باورم که ، ادعای توحید واسلام ، فقط در سایه ولایت پذیری ، آنهم از نوع ولایت پذیری حضرت ابراهیم خلیل الله (ع) و بی بی دوعالم حضرت فاطمه زهرا(س) مقبول ذات اقدس الهی است ، عمل کنم .
((الهم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد ومماتی ممات محمد آل محمد))
امکانات وب